ALGEMENE VOORWAARDEN SHELFLIFE PUBLISHING BV

 

Leveringsvoorwaarden Shelflife Publishing BV

Een jaarabonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt na ontvangst van het laatste nummer automatisch voortgezet voor onbepaalde tijd tegen het reguliere abonnementstarief. Indien de ontvanger het abonnement niet wil voortzetten, dient deze dit uiterlijk twee maanden voor het ingaan van het nieuwe abonnementsjaar aan te geven. Heeft u vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice via vakblad@foodpersonality.nl

 

Deze website is eigendom van Shelflife Publishing BV. Het is niet toegestaan de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Shelflife Publishing BV. Deze toestemming is niet nodig als het gaat om persoonlijk, niet commercieel gebruik. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Shelflife Publishing BV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de website. Shelflife Publishing BV aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder berichtgeving voor- of achteraf door te voeren. Hoewel wij er alles aan doen om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website (via internet) verzonden worden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Shelflife Publishing BV worden beheerd wordt afgewezen.

 

Privacystatement Shelflife Publishing BV

Shelflife Publishing BV is een b2b mediabedrijf, gespecialiseerd in tijdschriften, websites en events. Shelflife Publishing BV is gevestigd in Nederland.

 

Post- en bezoekadres

Molenveldlaan 104

6523 RM te Nijmegen

 

Klantenservice Shelflife Publishing BV

E-mail: vakblad@foodpersonality.nl

Telefoon: 0031-(0)24 3651670 

 

Verwerking gegevens

Als u onze producten en diensten gebruikt, kan het zijn dat wij informatie van en over u verzamelen. Denk bijvoorbeeld aan de gegevens die u ons verstrekt als u een abonnement neemt op één van onze tijdschriften, deelneemt aan een evenement, een cursus volgt, u inschrijft voor een van onze nieuwsbrieven, of meedoet aan een winactie of wedstrijd. Ook verwerken wij, net als iedere andere website, IP-adressen van onze websitebezoekers. Dat gebeurt via Google Analytics, en in de logebestanden van de betreffende website. Het doel is: het aantal bezoekers meten, fouten vinden en misbruik tegengaan. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten ten bate van het verwerken van statistieken middels Google Analytics. 

 

Zo komen wij aan uw persoonsgegevens:

 

Als u een abonnement neemt of krijgt op één van onze tijdschriften:

• Via een aanmeldformulier op één van onze websites

• Via een aanmeldformulier op een beurs of evenement

• Via een aanmeldformulier van een partner die abonnees voor ons werft

• Omdat u zich telefonisch bij ons aanmeldt

• Omdat u zich via e-mail bij ons aanmeldt

• Als u een product of dienst bij ons bestelt:

• Via een online bestelformulier

• Via een bestelformulier van een partij die voor ons de ticketverkoop verzorgt voor evenementen

• Omdat u telefonisch een product of dienst bestelt

• Omdat u per e-mail een product of dienst bestelt

• Als u zich inschrijft voor een van onze nieuwsbrieven:

• Via een inschrijfformulier op één van onze websites

• Via een aanmeldformulier op een beurs of evenement

• Als u partner wordt van één van onze tijdschriften:

• Via een inschrijfformulier op één van onze websites

• Omdat u zich via de telefoon bij ons aanmeldt

• Omdat u zich via e-mail bij ons aanmeldt

 

Het waarborgen van uw privacy staat bij Shelflife Publishing BV hoog in het vaandel. Net als de veiligheid van onze websites en servers. Wij dragen er dan ook zorg voor dat uw gegevens op één plek worden bewaard en goed worden beveiligd.

 

Noodzakelijkheid van het verstrekken van gegevens

In de meeste gevallen, bijvoorbeeld als u een abonnement bij ons afsluit, kunnen wij onze verplichtingen alleen nakomen als u ons uw adresgegevens verstrekt. In die gevallen is het verstrekken van persoonsgegevens een contractuele verplichting of noodzakelijke voorwaarde. Als wij uw gegevens niet verwerken, kunnen wij u uw bestelling niet toezenden. Wij verwerken contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mail) voor het verzenden van en indien nodig communiceren over uw bestelling. Als u een betalingsverplichting bent aangegaan, verwerken wij ook uw rekeningnummer.

Deelname aan lezersonderzoeken

Wij doen regelmatig tevredenheidsonderzoeken onder de lezers van onze tijdschriften en websites en de bezoekers van onze evenementen. Wij maken daarvoor gebruik van enquêteprogramma’s. In die programma’s wordt informatie geanonimiseerd opgeslagen. Wij slaan daarvoor dus geen persoonsgegevens op.

 

Gebruik gegevens

Wij gebruiken uw gegevens om de overeenkomst die u met ons sluit uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld: u gaat een overeenkomst aan met Alea Publishers B.V. door een abonnement te nemen op één van onze tijdschriften. Dat verplicht ons tot het toezenden van edities van dat tijdschrift. En die verplichting kunnen wij alleen nakomen als wij gebruik maken van uw adresgegevens.

 

Wij gebruiken uw gegevens voor:

• Het verzenden van tijdschriften waarop u een (proef)abonnement heeft.

• Het toezenden van welkomstgeschenken die horen bij uw abonnement.

• Het toezenden van de producten die u bij ons bestelt.

• Het factureren van het abonnement, de dienst, of het product dat u bij ons bestelt.

• Het versturen van speciale aanbiedingen die onze eigen abonnementen, diensten of producten betreffen.

• Het versturen van de nieuwsbrieven waar u zich voor opgeeft.

• Wij versturen u de nieuwsbrief ook als u een financiële relatie met ons bent aangegaan, meestal door het nemen van een abonnement.

• Het versturen van de uitslagen van winacties.

• Het versturen van de prijzen die u wint bij onze winacties.

• Het versturen van de tickets voor en praktische informatie aangaande de evenementen die we organiseren.

 

Het verstrekken van gegevens aan derden

 

Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben.

• Onze drukker ontvangt uw adresgegevens voor het verzendklaar maken van uw tijdschrift

• Onze distributeurs krijgen uw gegevens zodat zij u uw tijdschriften en/of bestelde producten kunnen toezenden.

• Onze bank ontvangt de gegevens die noodzakelijk zijn voor de betaling van uw abonnement of bestelling.

• Ons incassobureau ontvangt uw gegevens als u in gebreke blijft bij betaling.

• Bij evenementen maken wij gebruik van de diensten van een ticketbureau dat uw gegevens verzamelt en de betaling verzorgt.

Bewaartermijn

 

Abonnement

Zo lang uw abonnement loopt, bewaren wij uw gegevens. Mocht u uw abonnement willen beëindigen, dan bewaren wij uw gegevens tijdelijk nog voor marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u een mooi aanbod te doen voor het vernieuwen van uw abonnement. Na die periode verwijderen wij uw gegevens uit onze systemen, tenzij fiscale regels vereisen dat wij uw gegevens langer bewaren.

 

Diensten en producten

Als u een dienst of product bij ons bestelt, bewaren wij uw gegevens tijdelijk voor marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld: u schrijft zich in voor een evenement, dan sturen wij u het jaar erna een reminder dat het volgende evenement er weer aan zit te komen. Na die periode verwijderen wij uw gegevens uit onze systemen, tenzij fiscale of wettelijke regels vereisen dat wij uw gegevens langer bewaren.

 

Nieuwsbrieven

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, bewaren wij uw gegevens (de naam die u opgeeft en uw e-mailadres) zo lang u de nieuwsbrief wil ontvangen. Schrijft u zich uit, dan verwijderen wij uw gegevens.

Inzage, rectificatie of wissen van gegevens

U heeft – binnen wettelijke grenzen – het recht op inzage in, rectificatie van of het wissen van uw gegevens. Voor de meeste verzoeken verwijzen wij u naar onze website www.foodpersonality.nl Ook adreswijzigingen kunt u daar doorgeven. Wilt u inzage in uw gegevens, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Dit kan tijdens kantoortijden (09:00 – 17:00 u.). Wij verstrekken deze gegevens onder voorwaarde dat u zich identificeert. Wie ingeschreven is voor een nieuwsbrief, kan zich via de afmeldlink afmelden. Als u dat wenst, kunnen wij gegevens verwijderen. Dit gebeurt onder voorwaarde dat er van u geen facturen of rekeningen openstaan bij Alea Publishers. En dat de wettelijke en fiscale grenzen niet worden overschreden.

Bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens

Als u er bezwaar tegen hebt dat wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u dat aangeven bij onze klantenservice. De gegevens in ons systeem worden dan verwijderd. We kunnen dan vanzelfsprekend geen tijdschriften of producten meer bij u bezorgen. U kunt ook geen beroep meer doen op andere diensten die wij leveren. En u blijft gebonden aan uw contractuele betalingsverplichtingen.

 

Heeft u een gegronde klacht, dan kunt u die voorleggen aan onze klantenservice. Als die klacht niet naar uw tevredenheid wordt afgewikkeld, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.